Polityka prywatności


1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dalej „u.o.d.o.”, podanych przez osobę, której dane dotyczą, jest

T&t Tapetowanie & Transport Magdalena Rzepka
Osiedle Dziekana 12B/12
41-253 Czeladź, Polska
NIP: 6342382812
adres poczty elektronicznej: kontakt@PaniTapetka.pl

nr telefonu: +48 506 188 068

zwany dalej "PaniTapetka"

oraz 

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000412357, numer NIP: 777-306-15-79, numer REGON: 300878437, kapitał zakładowy 5.494. 980,00 PLN - wpłacony w całości, prowadząca działalność pod adresem strony internetowej: https://tpay.com

zwany dalej "T-pay"


2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie u.o.d.o. z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).


3. Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, następujących celach:

a) prawidłowa realizacja zawartej umowy,
b) telefoniczny lub mailowy kontakt z osobą wypełniającą formularz kontaktowy na stronie internetowej www.PaniTapetka.pl
c) cele marketingowe w zakresie dozwolonym przepisami prawa, w tym wysyłanie Newslettera.


4. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż określonych w pkt. 3 powyżej będzie możliwe po uzyskaniu odrębnej zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.


5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:
a) imię i nazwisko;
b) adres zamieszkania (dane adresowe);
c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. b);
d) adres elektroniczny (e-mail); Ponadto, ze względu na właściwość usługi i obowiązujące przepisy, Administrator przetwarza następujące dane, niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy: - numer telefonu;
- numer Identyfikacji Podatkowej.


6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.


7. Administrator, w celu realizacji umowy i prawidłowego wykonania zamówienia, może udostępnić dane osobowe odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 u.o.d.o., w szczególności operatorowi pocztowemu, firmie kurierskiej lub operatorowi płatności. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą zostać ujawnione w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku uzyskania zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.


8. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych (dane kontaktowe znajdują się w ust. 1).


9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych lub ich usunięcie na żądanie użytkownika może uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez Administratora w takim stopniu, w jakim dane są niezbędne do prawidłowego wykonania tych usług.


10. Administrator przetwarza i zabezpiecza dane osobowe zgodnie z przepisami u.o.d.o., w szczególności z art. 36-39a u.o.d.o. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, połączenie z witryną www.PaniTapetka.pl zabezpieczone jest szyfrowaniem danych


12. Wszystkie dane osobowe podane przez Użytkownika i gromadzone przez Administratora w ramach oferowanych usług nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników.


13. Administrator nie odpowiada za skutki udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku, kiedy to Użytkownik samodzielnie podał je do wiadomości innym Użytkownikom.


14. Administrator, wyłącznie za zgodą Użytkownika, upoważniony jest do przesyłania Użytkownikowi na podany przez niego w trakcie rejestracji adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Użytkownik ma prawo odwołania zgody na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych, o których mowa w niniejszym punkcie. W tym celu należy przesłać stosowne żądanie na adres wskazany w ust. 1 lub mailowo na adres kontakt@PaniTapetka.pl


15. Administrator może zmienić niniejszą Politykę prywatności w każdym czasie, przy czym poinformuje o tym na stronie internetowej, drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub przy logowaniu. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wyrazić sprzeciw na dalsze przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych zmienioną Polityką prywatności.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)


W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” zwany dalej także: www.PaniTapetka.pl będąca właścicielem domeny internetowej www.PaniTapetka.plprzedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

T&t Tapetowanie & Transport Magdalena Rzepka
Osiedle Dziekana 12B/12
41-253 Czeladź, Polska
NIP: 6342382812
adres poczty elektronicznej: kontakt@PaniTapetka.pl

nr telefonu: +48 506 188 068

strona www.PaniTapetka.pl przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następującm celu:

1. przekazania Pani/Pana danych osobowych do T-pay w związku z: a. świadczeniem przez T-pay na rzecz firmy:T&t Tapetowanie & Transport Magdalena Rzepka  usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 

2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do T-pay w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez T-pay.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 1 i 2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez PaniTapetka innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) T-pay

 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do T-pay przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego na stronie www.PaniTapetka.pl, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez PaniTapetka

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do T-pay w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz PaniTapetka przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz PaniTapetka

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z PaniTapetka, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy PaniTapetka a Bankiem.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi z związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.